Sürücü Kursu Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular

Sakarya Cadde Sürücü Kursu tarafından ehliyet sınavına hazırlanan kursiyerlerimiz için paylaşılan Sürücü Kursu Çıkmış Soruları aşağıda bulabilirsiniz. Ehliyet sınavında çıkmış soruların cevap anahtarı sayfanın en altında bulunmaktadır.

 
 
1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A) Telaşlı ve tedirgin olması
B) İletişim becerilerinin zayıf olması
C) Önce çevrenin güvenliğini sağlaması
D) İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
 
2. Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye soru-larak değerlendirmesi yapılır.
Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A) dolaşım B) bilinç durumu
C) solunum D) hava yolu açıklığı
 
3. I. El freninin çekilmesi
II. Kontağın kapatılması
III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması
Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğ-rayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A) Yalnız I. B) I ve II.
C) II ve III. D) I, II ve III.
 
4. • Bir el alına yerleştirilir.
• Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
• Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Uygulama basamakları verilen ve kazaze¬denin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şok pozisyonu
B) Yarı oturuş pozisyonu
C) Baş geri-çene yukarı pozisyonu
D) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
 
5. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40
 
6. Aşağıdaki durumların hangisinde kaza-zedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
A) Kan şekeri düştüğünde
B) Tam tıkanma yaşadığında
C) Kanaması olduğunda
D) Kalbi durduğunda
 
7. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kana-malarının özelliklerindendir?
A) Kanamanın sızıntı şeklinde olması
B) Kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde akması
C) Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması
D) Kanamanın fışkırma olmadan akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
 
8. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalar¬da yapılan hatalı ilk yardım uygulamala- rındandır?
A) Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek
B) Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak
C) Uzuv kopması varsa boğucu sargı (turni¬ke) uygulamak
D) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
 
9. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A) Bilinç kontrolünün yapılması
B) Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi
C) Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
D) Bilinci yerinde ise sırtüstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması

 

10. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapıl¬ması gereken ilk yardım uygulamaların- dandır?
A) Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
B) Eklemin düzeltildikten sonra tespit edil¬mesi
C) Çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapıl-ması
D) Bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısı¬nın kontrol edilmesi
 
 
 
11. Beyne giden kan akışının azalması sonu¬cu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?
A) Koma B) Bayılma
C) Sara krizi D) Ateşli havale
 
 
12. Kaza sonrası solunum durması, yangın | tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durum¬ların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan g çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıda- m kilerden hangisidir?
 
A) Rentek manevrası
B) İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
C) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D) Koltuk altından tutarak sürükleme yön¬temi
 
 
Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
A) Garaj B) Durak
C) Otopark D) Park yeri
Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?
 
 
13. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
A) Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
B) Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
C) Kaza yapma riskinin azalması
D) Sürüş yeteneğinin artması
 
 
14. Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yolla-rındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
A) Sağlık Bakanlığı
b) Millî Eğitim Bakanlığı
c) Emniyet Genel Müdürlüğü
d) Karayolları Genel Müdürlüğü 
 
 

 15- gelene yol ver anlamındadır?

Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyol-da minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 80 B) 90 C) 100 D) 110 

 

 
CEVAP ANAHTARI
 
1. D
2. B
3. D
4. C
5. A
6. B
7. C
8. A
9. C
10. D
11. B
12. A
13. A
14. D
15. C